Disclaimer, copyright en privacybeleid


Disclaimer - vrijwaring
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Viva Media Group Ltd., uitgever van Viva! Magazine, vivamagazine.es en vivamagazine.eu, hierna aangeduid als ‘Viva’, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Viva aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Viva. Viva kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Viva kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Viva garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Viva behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 


Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Viva is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.
 


Copyright notice
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Viva en het logo van Viva! Magazine, als ook VivaShop, als ook vivamagazine.es, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Viva Media Group Ltd. en haar eventuele groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: Viva). Viva behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Viva en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viva is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Viva). Viva heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Viva, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Viva heeft tevens het recht om, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.
 


Privacy- en cookiebeleid
Viva Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Viva Media Group Ltd., uitgever van Viva! Magazine, vivamagazine.es en vivamagazine.eu informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij onder andere aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op ons magazine of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

Wij doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte).

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Viva Media Group Ltd. (hierna: ‘Viva’) en door haar eventuele dochtervennootschappen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Viva. Viva heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij ‘La Autoridad de datos personales’ in Madrid, onder nummer 150665JN. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens helaas wel noodzakelijk.
 

 

 

info@vivamagazine.es

www.vivamagazine.es

Tel.: +34 699 567 385

Apartado de Correos 301

03710 Calpe (Alicante)

Spanje

Openingstijden kantoor:

Maandag t/m vrijdag:

09:30-13:00 uur / 15:00-18:00 uur